Za co można dostać dyscyplinarkę? Cz. I

Zwolnienie dyscyplinarne to inaczej wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę przez jednostronne oświadczenie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W jakich sytuacjach można się go spodziewać?

Pracodawca na rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym ma miesiąc od momentu, gdy dowiedział się o zaistniałej przyczynie, która może być uzasadnieniem rozwiązania umowy w tym trybie. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia musi być dokonane na piśmie, w którym powinno być zawarte pouczenie dotyczące 14-dniowego terminu odwołania od decyzji pracodawcy do właściwego sądu pracy, w przypadku gdy pracownik uważa, że jest ono niezasadne.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić w z winy pracownika lub z przyczyn, niewynikających z winy pracownika.

Według art. 52 par. 1 kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z winy pracownika bez wypowiedzenia  w trzech przypadkach

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Pierwsza przyczyna rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Jest ono związane z  niestarannym wykonywaniem swojej pracy, a także z nieprzestrzeganiem: ustalonego czasu pracy, regulaminu pracy oraz przepisów BHP. Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy pracownik świadomie nie dochował tajemnicy, która w przypadku ujawnienia mogłaby narazić pracodawcę na szkody oraz w sytuacji, gdy pracownik odmawia poddaniu się badaniom z dziedziny medycyny pracy.

Jeśli pracownik naruszył podstawowe obowiązki, pracodawca może najpierw zastosować, jako sygnał ostrzegawczy, kary porządkowe i kary pieniężne.

Utrata zaufania do pracownika

Innymi bardzo powszechnymi przyczynami rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym będą: nietrzeźwość w miejscu pracy, spóźnianie się do pracy, wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem, czy przywłaszczenie mienia pracodawcy.

W przypadku popełnienia przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, aby pracodawca mógł zakończyć współpracę z podwładnym  w trybie dyscyplinarnym, muszą zajść równocześnie trzy następujące warunki. Należy pamiętać, że sam fakt popełnienia przez pracownika przestępstwa nie jest wystarczającą przesłanką to dyscyplinarnego zwolnienia go z pracy. Oczywistym jest, że do popełnienia przestępstwa musi dojść w czasie trwania umowy o pracę. Ponad to przestępstwo powinno zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli pracownik popełniając przestępstwo wyrządził szkodę na rzecz pracodawcy jest to równoznaczne z kolejnym warunkiem, czyli uniemożliwieniem pracownikowi dalsze wykonywanie pracy na danym stanowisku, co jest związane z utratą zaufania do pracownika.

Brak możliwości wykonywania pracy

Trzecim przypadkiem, w którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenie jest utrata formalnych uprawnień, na podstawie których pracownik może wykonywać daną pracę, np. w przypadku zawodowych kierowców jest to prawo jazdy, a w przypadku pielęgniarek – utrata prawa do wykonywania zawodu.

W następnej części – rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Podziel się wpisem!

Opublikuj na Facebook
Opublikuj na Twitter
Opublikuj na LinkedIn
Opublikuj na Pinterest