Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Instytucja okresu wypowiedzenia działa zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy. Z jednej strony jest zabezpieczeniem dla pracownika i daje czas na znalezienie nowej pracy, z drugiej strony – daje czas pracodawcy na zrekrutowanie nowego pracownika na miejsce osoby zwolnionej.

Kodeks pracy, oprócz rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem któreś ze stron, przewiduje również rozwiązanie umowy o pracy za porozumieniem stron. Wtedy nie trzeba ustalać okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy rozwiąże się z dniem, na który umówili się pracodawca i pracownik.

Sprawa wygląda inaczej, gdy któraś ze stron składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Aby poprawnie obliczyć jego długość należy zajrzeć do kodeksu pracy, który określa sposób jego obliczenia.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu trwania umowy o pracy, a także jej rodzaju.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na okres próbny okresy wypowiedzenia trwają:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa została zawarta na mniej niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, jeśli umowa została zawarta na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące.

Z kolei w przypadku umów na czas określony i nieokreślony okresy kształtują się następująco:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej niż 3 lata.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

W przypadku umowy, która została zawarta na co najmniej 2 tygodnie 3-dniowy okres wypowiedzenia liczy się począwszy od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

Przykład 1:

Pan Jakub jest zatrudniony w oparciu o umowę na okres próbny. Została ona zawarta na 2 tygodnie. Pan Jakub złożył wypowiedzenie w poniedziałek. Wobec tego 3 dni robocze jego okresu wypowiedzenia będą liczone od wtorku. Ostatnim dniem wypowiedzenia będzie czwartek.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Inną zasadę stosuje się przy obliczaniu okresu wypowiedzenia dla umów na okres próbnych zawartych na co najmniej 2 tygodnie lub 3 miesiące oraz umów na czas określony, jeśli pracownik wykonywał krócej niż 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia liczy się dla nich w tygodniach. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, dniem, w którym wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg jest pierwsza niedziela następująca po dniu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

Przykład 2:

Pani Kasia jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 maja 2018 r. 16 lipca 2018 r. postanowiła złożyć wypowiedzenie. W związku z tym, że długość stażu pracy w firmie wynosi mniej niż 6 miesięcy, długość okresu wypowiedzenia to 2 tygodnie. W związku z tym, że okres wypowiedzenia dla takiej umowy liczony jest od pierwszej niedzieli tygodnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie, pierwszym dniem okresu wypowiedzenia będzie 22 lipca 2018 r., a ostatnim – 4 sierpnia 2018 r.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Obliczając miesięczny (lub trzymiesięczny) okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na czas określony lub nieokreślony, który wykonywał pracę przynajmniej 6 miesięcy należy przyjąć zasadę, że pierwszym dniem okresu wypowiedzenia jest pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone przez którąś ze stron.

Przykład 3:

Pan Maciej jest zatrudniony w oparciu o umowę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2015 r. 1 marca 2018 r. złożył wypowiedzenie u swojego pracodawcy. Jego staż pracy wynosi więcej niż 3 lata, wobec tego okres wypowiedzenie będzie wynosić 3 miesiące. Jego datą początkową będzie 1 kwietnia, a ostatnim dniem wypowiedzenia będzie 30 czerwca.

Co wliczać do stażu pracy?

Ustalając okres wypowiedzenia należy pamiętać, że wlicza się ono również do stażu pracy. Czasem w praktyce może dojść do sytuacji, gdy obowiązujący okres wypowiedzenia wydłuży staż pracy pracownika. W efekcie może dojść do sytuacji, że pracownik „załapie się” na dłuższy okres wypowiedzenia.

Przykład 3:

Pani Iga jest zatrudniona w firmie od 1 stycznia 2018 r. 18 czerwca 2018 r. złożyła wypowiedzenie. Jaki okres wypowiedzenia ma Pani Iga?

Odpowiedź: Wypowiedzenie umowy na czas określony w sytuacji gdy pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy wynosi 2 tygodnie. Jego bieg liczy się od następnej niedzieli. Okres wypowiedzenia Pani Igi rozpocznie swój bieg 24 czerwca, a zakończy – 7 lipca. W związku z tym, że okres wypowiedzenia również wlicza się do stażu pracy, Pani Iga powinna zostać objęta już miesięcznym okresem wypowiedzenia ponieważ okres od 1 stycznia do 7 lipca to ponad 6 miesięcy. Wobec wypowiedzenie rozpocznie swój bieg 1 lipca, a zakończy 31 lipca.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest