Jak ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej?

Do 31 stycznia płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 ubezpieczonych mają obowiązek przekazać do ZUS-u informację roczną ZUS IWA.

Informację ZUS IWA składa się za pośrednictwem programu Płatnik. Wypełnia się ją za rok poprzedni, czyli płatnik składek do 31 stycznia 2018 r. składa informację ZUS IWA za rok 2017 r. Aby określić, który płatnik musi to zrobić, kluczowe jest ustalenie liczby ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych?

Liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego ustala się w kilku krokach. Na początku należy wziąć pod uwagę liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, które mu podlegały przynajmniej przez jeden dzień. Należy uwzględnić jedynie te osoby, które były zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego. Ponad to nie bierze się pod uwagę ubezpieczonych, którzy cały miesiąc przebywali na urlopie bezpłatnym (także z tytułu odbywania obowiązkowej służby wojskowej), urlopach macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. Następnie należy zsumować całkowitą liczbę ubezpieczonych z poszczególnych miesięcy danego roku kalendarzowego, biorąc po uwagę jedynie te miesiące, w których płatnik był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe przynajmniej jeden dzień w miesiącu. Ostatnim etapem jest ustalenie średniorocznej liczny ubezpieczonych. Aby to zrobić należy podzielić sumę liczby ubezpieczonych ze wszystkich miesięcy przez liczbę miesięcy, w których płatnik był zgłoszony do ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe. Wynik należy zaokrąglić w górę, jeśli końcówka wyniku jest większa niż 0,5.

Którzy płatnicy nie muszą przekazywać informacji ZUS IWA?

Jeśli płatnicy składek ustalili, że w poprzednim roku kalendarzowym liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia nie przekroczyła 10, wówczas nie muszą składać informacji ZUS IWA. Wysokość ich składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie wynosić 1,8% podstawy wymiaru składek. Informacji ZUS-IWA nie muszą przekazywać również ci płatnicy, którzy złożyli ją za trzy ostatnie, kolejne lata kalendarzowe. W tej sytuacji wysokość stopy wypadkowej jest wyliczana przez ZUS i przekazana płatnikowi do 20 kwietnia.

Kto musi przekazać informację ZUS IWA?

Informację ZUS IWA muszą przekazać ci płatnicy składek, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek w ZUS nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, którego dotyczy składana informacja. Kolejnym warunkiem jest liczba osób, którą płatnik zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego w danym roku kalendarzowym. Musi ona wynieść przynajmniej 10. Ponad to zobowiązani do  przekazywania informacji ZUS IWA są jedynie ci płatnicy, którzy nie złożyli jej za trzy, ostatnie lata kalendarzowe (wtedy stopa na ubezpieczenie wypadkowe wyliczana jest przez ZUS).

Wartość wypadkowej stopy procentowej dla tych płatników składek będzie zależała od rodzaju przeważającej działalności według PKD, w jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia roku poprzedniego. Wysokość stóp procentowych na ubezpieczenie jest określona szczegółowo w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest