Koronawirus a wykonywanie pracy

Koronoawiurs rozprzestrzenia się z niewyobrażalną szybkością. Jest on obecny w pond 100 krajach. Skutki epidemii wirusa są obecne niemal wszędzie. Dowodem na to są szybko pustoszejące półki sklepowe czy czerwone wskaźniki na giełdzie. Wzrost zachorowań na koronawirusa w Polsce zmusi również pracodawców do wielu zmian organizacyjnych.

Odpowiedzią na szerzącą się w Polsce epidemię jest specustawa (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), która weszła w życie 8 marca 2020 r. Zawarto w niej kilka istotnych rozwiązań z punktu widzenia przepisów prawa pracy.

Przymusowy dwutygodniowy home office możliwy?

Nowe prawo dopuszcza kierowanie pracowników wracających z krajów o dużym odsetku zachorowań, do pracy zdalnej przez okres dwutygodniowej kwarantanny. Obecnie są to Włochy, Chiny, Japonia czy Korea Południowa i Iran, jednak lista państw jest na bieżąco aktualizowana. Eksperci prawa pracy mają jednak spore wątpliwości czy pracodawca może nakazać pracownikowi pracę w trybie home office. W standardowej sytuacji pracodawca może zasugerować pracownikowi pracę zdalną, ale absolutnie nie może mu jej narzucić. Jednak w sytuacji szerzącej się epidemii koronawirusa, ustawodawca daje na to przyzwolenie.  Dbanie o zdrowie publiczne i poczucie zbiorowej odpowiedzialności wymagają od pracodawców tego typu zachowań i jest w pełni uzasadnione.

Przymusowy home office

Dodatkowy wymiar zasiłku opiekuńczego

W przypadku, gdyby doszło do masowych zamknięć szkół i przedszkoli, pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych płatnych dni wolnych na tą okoliczność. Ustawodawca przeznaczył dla takich osób dodatkowe 14 dni płatnego zasiłku opiekuńczego płatnego 80% podstawy wymiaru zasiłków. Co istotne, pula 14 dni, nie wlicza się do limitu 60 dni zwolnienia w roku, z którego mogą skorzystać, między innymi, rodzice dziecka do lat 14. Rząd nie zajął jeszcze stanowiska i nie wypowiedział się na temat ewentualnej konieczności zamknięcia szkół przez okres przekraczający 14 dni. Prawdopodobnie reakcją ustawodawcy będzie nowelizacja przepisów i wydłużenie tego terminu.

Delegacja do Chin? Nie, dziękuję

W omawianej specustawie mowa jest również o możliwości odmowie pracownika wyjazdu w podróż służbową do kraju zagrożonego epidemią. Ma on możliwość powołania się na przepisy kodeksu pracy, które mówią, że w razie, gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa oraz higieny pracy i stwarzają bezpośrednio zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. W związku z tym pracodawca nie może wyciągnąć wobec takie pracownika konsekwencji dyscyplinarnych.

Koronawirus a podróże służbowe

Kwarantanna a wynagrodzenie

W przypadku objęcia pracownika kwarantanną, pracodawca ma obowiązek usprawiedliwić jego nieobecność i wypłacić mu świadczenie chorobowe, czyli, w zależności od przypadku, wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Jeśli kwarantanną zostało objęte dziecko, rodzic również ma prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Podstawą wypłaty świadczenia decyzja o objęciu kwarantanną, którą wydaje inspektor sanitarny, właściwy dla danego obszaru.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest