Legalne zatrudnienie obcokrajowca

Obywatele Ukrainy przybywając do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia wypełniają lukę na polskim rynku pracy, na którym od kilkunastu miesięcy brakuje rąk do pracy. Jednak procedura zatrudniania obcokrajowca spoza UE jest żmudna i niekiedy skomplikowana. Jakich obowiązków musi dopełnić pracodawca, chcący zatrudnić obcokrajowca? Ile czeka się na zezwolenie na pracę i kto je wydaje?

Legalny pobyt

Obcokrajowiec, który nie jest obywatelem państwa UE musi uzyskać nie tylko pozwolenie na wykonywa nie pracy, ale również musi legalnie przebywać na terytorium Polski.  Legalny pobyt może potwierdzić np. wiza pracownicza lub zezwolenie na pracę, które potwierdza karta pobytu. Ustawodawca nie przewiduje możliwości wykonywania pracy w Polsce, jeśli obcokrajowiec, który ubiega się o tę możliwość przebywa w kraju na podstawie wizy turystycznej. Pracodawca, który planuje powierzyć wykonywanie pracy w Polsce ma obowiązek zweryfikować dokumenty, które potwierdzają legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Polski.

Od 11 czerwca 2017 r. dla obywateli Ukrainy został uruchomiony ruch bezwizowy. Pozwala on na przekroczenie granicy bez wymaganej wizy. Jedynymi warunkami są: posiadanie paszportu biometrycznego, uzasadnienie celu planowanego pobytu i dysponowanie wystarczającymi środkami finansowymi. Poza tym dane osób, które chcą skorzystać z tej możliwości, nie mogą widnieć z bazach danych osób, którym odmówiono wjazdu. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego może trwać nie więcej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Typy pozwoleń o pracę

Jeśli obcokrajowiec ma potwierdzony legalny pobyt w Polsce, należy uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę jest uzyskiwane przez podmiot, który zamierza powierzyć pracę obcokrajowcowi. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca określa pięć typów pozwoleń. Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemców, którzy wykonują pracę dla podmiotu, który posiada miejsce wykonywania działalności na terytorium RP. Zezwolenie typu B jest wydawane dla cudzoziemców, którzy pełnić będą funkcje w zarządzie organizacji przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Kolejne typy zezwoleń dotyczą cudzoziemców, którzy wykonują pracę na rzecz pracodawcy zagranicznego. Gdy cudzoziemiec jest delegowany do oddziału podmiotu zagranicznego na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym, należy wystąpić o zezwolenie typu C. Zezwolenie typu D uzyskuje się dla cudzoziemca, który wykonuje pracę, polegającą na realizacji usługi o charakterze tymczasowej dla pracodawcy zagranicznego, który nie posiada oddziału swojej działalności na terytorium RP. Z kolei jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy (z wyjątkiem pełnienia funkcji w zarządzie, wykonywania pracy o charakterze tymczasowej) należy wystąpić o zezwolenie typu E.

Test rynku pracy

Do wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pracodawca musi dołączyć również informację starosty, którą wydaje Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Jest ona również nazywana testem rynku pracy. Wnioskodawca oświadcza w nim brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, mając na względzie rejestry bezrobotnych lub negatywne wyniki rekrutacji organizowanych dla przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Informacja jest wydawana w ciągu 14 dni (jeśli analiza PUP wykaże, że nie ma możliwości co do zorganizowania rekrutacji) lub 21 dni (jeśli analiza PUP wykaże, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji w oparciu o rejestry bezrobotnych) od dnia złożenia oferty. Informacji starosty nie trzeba dołączać do wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, jeśli zawód, który ma wykonywać obcokrajowiec znajduje się w wykazie rodzajów pracy, co do których nie jest ona wymaga.

Na jaki okres czasu jest wydawane zezwolenie na pracę?

Wniosek jest składany do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na adres siedziby wnioskodawcy. Decyzja jest wydawana przez wojewodę w postaci decyzji administracyjnej. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, lecz nie dłuższy niż 3 lata i może zostać przedłużone. Z związku z tym, że wojewodowie mogą tworzyć akty prawa miejscowego, mają możliwość zarządzić, że w danym województwie zezwolenia na pracę dla obcokrajowców będą wydawane na krótszy okres czasu. Na rozpatrzenie wniosku czeka się do miesiąca od czasu wszczęcia postępowania, a w sprawach bardziej skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę jest płatne. Wysokość ceny zależy od specyfiki pracy i czasu jej wykonywania. 50 zł zapłaci pracodawca, który zamierza powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. 100 zł kosztuje złożenie wniosku o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, który będzie ją świadczył dłużej niż 3 miesiące. Z kolei 200 zł zapłaci pracodawca, który zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  2. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest