Medycyna pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest skierowania nowo zatrudnionego pracownika na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Pracownik bez ważnych badań lekarskich nie może być dopuszczony do pracy.

Jeśli pracownik odmawia wykonania badań, traci prawo do najważniejszych przywilejów i praw pracowniczych, w tym do wynagrodzenia i urlopu wypoczynkowego. Jest wtedy uznany za osobę niezdolną do pracy. Odmowa zrobienia badań lekarskich może być podstawą do rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dzielimy na wstępne, okresowe i kontrolne.

Wstępne badania

Art. 229 Kodeksu pracy określa grupę podmiotów, które mają obowiązek poddać się wstępnym badaniom lekarskich. Są to osoby przyjmowane do pracy, a także pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, w których występują czynniki szkodliwe.

Badaniom wstępnym nie muszą poddawać się pracownicy, którzy są przyjmowani do pracy u tego samego pracodawcy na takie samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, a także pracownicy, którzy są przyjmowani do pracy u innego pracodawcy w ciągu 30 dni, jeśli ich badania lekarskie nie wskazują żadnych przeciwwskazań do wykonywania danej pracy.

Okresowe i wstępne badania lekarskie

Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy przez okres co najmniej 30 dni. Z kolei okresowym badaniom podlega każdy pracownik, któremu badania wstępne (lub okresowe) straciły ważność. Na orzeczeniu lekarskim, lekarz przeprowadzający badania zawsze określa datę kolejnego badania.

W przypadku, gdy pracownikowi minęła ważność badań lekarskich podczas choroby, trwającej dłużej niż 30 dni, pracodawca musi wysłać go na badania okresowe i kontrolne. Nie jest to równoznaczne z ponoszeniem podwójnych kosztów badań, ponieważ na skierowaniu może zaznaczyć oba typy badań, a lekarz wykona je w ramach jednej wizyty.

Badania lekarskie odbywają się zawsze na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas nieobecności pracownika, wynikającego z przebywaniem na badaniach, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Badania lekarskie należy odnowić również w sytuacji, gdy ich ważność upływa u pracownika będącego w okresie wypowiedzenia.

Warto pamiętać, że pracodawca, który zatrudnia pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub innych szkodliwych substancji ma obowiązek zapewnić pracownikom badania okresowe po zaprzestaniu pracy na stanowisku, na którym był narażony na działanie substancji szkodliwych, a także po rozwiązaniu stosunku pracy w razie, gdy pracownik zgłosi wniosek o objęcie go takimi badaniami.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest