Posiłek pracowniczy wolny od ZUS i PIT? To możliwe!

W ramach benefitów pracowniczych, pracodawcy często zapewniają pracownikom bezpłatne posiłki. Zgodnie z przepisami podatkowymi wartość takiego świadczenia stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego należy odprowadzić podatek. Przepisy rozporządzenia „składkowego” wskazują, że posiłki pracownicze są również przedmiotem naliczenia składek ZUS. Jest jednak kilka wyjątków, kiedy płacenie podatku i składek nie jest konieczne.

Posiłki regeneracyjne wolne od PIT

Art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że  wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Mowa tutaj o tzw. posiłkach regeneracyjnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów zobowiązuje pracodawcom do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie zarówno posiłki profilaktyczne, jak i napoje. Mowa o pracownikach, którzy:

 1. wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal;
 2. wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 st. C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25 st. C;
 3. wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (czyli od listopada do marca);
 4. wykonują prace pod ziemią.

Wartość tych posiłków nie będzie musiała być uwzględniona w ani postawie wymiaru podatku. 

Jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do wydawania posiłków profilaktycznych, to ich wartość należy uwzględnić w podstawie do opodatkowania, ponieważ spełniają wszystkie trzy przesłanki, aby uznać je za nieodpłatne świadczenie, o których w 2015 r. wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, czyli:

 1. zostały spełnione za zgodą pracownika (pracownik korzysta z nich dobrowolnie);
 2. zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy);
 3. korzyść u pracownika jest wymierna i przypisana mu indywidualnie (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Składki ZUS tylko od 190 zł

Podobnie jak w przypadku podatku, ze składek ZUS będą zwolnione posiłki regeneracyjne, a dokładniej bony, talony, kupony lub innych dowody uprawniające do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych.

Jeżeli pracodawca zakupuje dla pracowników posiłki dobrowolnie, czyli nie wynika to z żadnego ustawowego obowiązku (jak np. przepisy BHP), takie świadczenie może korzystać ze zwolnienia z oskładkowania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Aby móc skorzystać z tej możliwości, należy spełnić łącznie następujące przesłanki

 1. pracodawca udostępnia posiłki pracownikom –  zwolnienie nie obejmuje pracowników, którzy sami przygotowują sobie posiłki,
 2. udostępnianie posiłków nie jest zastępowane wypłatą ekwiwalentu za te świadczenia,
 3. wartość świadczeń polegających na udostępnianiu posiłków nie przekracza w stosunku miesięcznym kwoty 190 zł (w przypadku kwoty wyższej oskładkowaniu podlega nadwyżka),
 4. jeśli udostępnianie przez pracodawcę posiłków odbywa się np. w postaci bonów, talonów lub kuponów żywieniowych, ważne jest, aby uprawniały one do otrzymania konkretnego posiłku, a nie artykułów spożywczych służących do jego przygotowania,
 5. bony, talony i kupony są zamieniane wyłącznie w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach. 

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest