RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem).

Gwoli wyjaśnienia przyczyn wprowadzenia niniejszej regulacji – podkreślenia wymaga fakt, że instytucja ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych Unii Europejskiej, co zostało potwierdzone w art. 8 ust. 1 Karty Praw Podstawowych, a także w art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE.  Dlatego też UE stwierdziła, że w celu realizacji i zapewnienia gwarancji realizacji prawa do ochrony danych osobowych na terenie UE konieczne jest wypracowanie stabilnych, a nadto spójnych ram ochrony danych osobowych oraz klarownych procedur ich egzekwowania – czego wynikiem jest obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 r. – na terenie państw UE – rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Samo RODO reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób fizycznych – a w konsekwencji –  nie dotyczy przetwarzania danych dotyczący osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Teoretycznie można powiedzieć, że RODO utrzymuje obowiązujące w Polsce dotychczas (na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) zasady ochrony danych osobowych. W praktyce jednak RODO stanowi rewolucję w ochronie danych osobowych, a to m.in. ze względu na wprowadzone sankcje za naruszenie przepisów RODO, w tym kary pieniężne, nowe obowiązki administratorów danych osobowych oraz procesorów.

Podmiot przetwarzający dane osobowe jest obowiązany dokonywać operacji na zbiorach danych osobowych zgodnie z tzw. podejściem opartym na ryzyku (ocena ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych i dostosowanie sposobu ochrony danych do tych ryzyk) oraz zgodnie z zasadą rozliczalności (obowiązek wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO), która stanowi fundamentalną zasadę nowej regulacji.

Zaznaczyć trzeba, że obowiązujący system ochrony danych osobowych oparty został na trzech filarach, tj. (1) legalność; (2) prawa jednostki oraz (3) bezpieczeństwo danych. Dlatego też jako administrator danych osobowych dostosowaliśmy procedury przetwarzania Państwa danych osobowych –  do wytycznych RODO – zarówno na poziomie organizacyjnym, dokumentowym, technicznym, proceduralnym –  a nadto (i przede wszystkim) na poziomie ŚWIADOMOŚCIOWYM.

Klauzula informacyjna dla kontaktu drogą elektroniczną

Crew For You sp. z o.o.  Solar For You sp. k.,
ul. Ślężna 102-106,
53-111 Wrocław

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane także RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CREW FOR YOU sp. z o.o. SOLAR FOR YOU sp. k. 
  z siedzibą we Wrocławiu
   przy ul. Ślężnej 102-106, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759607, NIP: 6912513206, REGON: 363199492.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@crewforyou.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawieart. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora 
  w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi 
  z zakresu doradztwa finansowego, usługi prawne, usługi informatyczne, podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Mają Państwo również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się 
  z Administratorem.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Crew For You sp. z o.o.  Solar For You sp. k.,
ul. Ślężna 102-106,
53-111 Wrocław

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CREW FOR YOU sp. z o.o SOLAR FOR YOU sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000759607, NIP:6912513206, REGON:363199492
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@crewforyou.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem, w związku ze złożonym w formularzu kontaktowym zapytaniem, dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do kontaktu w związku ze złożonym na formularzu kontaktowym zapytaniem, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli według Pani/Pana brak jest podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan żądać ich usunięcia),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw „marketingowy”(ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzysta Pani/Pan z takiego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu) oraz sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (ma Pani/Pan praw sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wskazać nam szczególną sytuacje, która Pnia/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, w takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub, że Panią/Pana dane są nam niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy, może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem).
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W celu wykonania swoich praw żądanie należy skierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Administratora.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone w formularzu kontaktowym.