Świadczenia chorobowe zleceniobiorców

O ile kwestia wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy jest prosta w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę o pracę, to komplikuje się ona przy zleceniobiorcach. O tym, czy osoba pracująca w oparciu umowę zlecenia może liczyć na płatne zwolnienie chorobowe, zależy od tego jakim podlega ubezpieczeniom.

Zleceniobiorca ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby pod dwoma warunkami. Pierwszy – ma zadeklarowaną dobrowolną składkę chorobową, drugi – nie jest objęty okresem wyczekiwania.

Osoba wykonująca zlecenie, która nie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę i nie zarabia tam przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest obowiązkowo zgłaszana do ubezpieczeń w ZUS i ma odprowadzane: składkę emerytalną, rentową. Zleceniodawca za takie osoby odprowadza również obowiązkowo składkę wypadkową oraz Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jeśli podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia w danym roku, zleceniodawca nie musi odprowadzać tych składek). Zleceniobiorca może zadeklarować dodatkowo chęć opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Jest to podstawą do płatnego zwolnienia chorobowego.

Zleceniobiorca, który jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę i zarabia tam przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę jest obowiązkowo zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym przypadku nie ma możliwości przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Taki zleceniobiorca może jednie zawnioskować o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, co automatycznie sprawia, że musi zostać obowiązkowo zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego.

Okres wyczekiwania

Kolejną kwestią jest okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Zleceniobiorca musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez 90 dni bez przerwy.

Przykład 1:

Pan Adam jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia od 1 września 2019 r. i zadeklarował opłacanie dobrowolnej składki chorobowej. Prawo do zasiłku chorobowego nabędzie dopiero po 90 dniach ciągłego ubezpieczenia chorobowego, czyli w tym konkretnym przypadku, dopiero 1 grudnia 2019 r.

Natomiast jeśli Pan Jan wcześniej podlegał dobrowolnemu lub obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu i nie miał przerwy 30 dni, wówczas nie ma okresu wyczekiwania i zasiłek chorobowy dostaje od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Przykład 2:

Pan Jan od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. miał umowę o pracę (tym samym podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu), a od 1 stycznia 2019 r. podpisał umowę zlecenia i zadeklarował dobrowolną składkę chorobową. W związku z tym, że Pan Jan przed 1 stycznia podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu i nie było przerwy w ubezpieczeniu, Pan Jan nie ma okresu wyczekiwania i prawo do zasiłku chorobowego nabywa już w styczniu.

Umowa o pracę a umowa zlecenia

Podstawową różnicą między płatnością za okres niezdolności do pracy między pracownikiem a zleceniodawcą jest to, że zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Prawo do wynagrodzenia chorobowego, czyli 33 dni (lub 14 dni) płatnego zwolnienia ze środków pracodawcy, gwarantuje kodeks pracy, a więc podlegają mu jedynie pracownicy. Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy zleceniobiorcy jest płatne od pierwszego dnia choroby przez ZUS.

Zwolnienie lekarskie zarówno pracownika, jak i zleceniobiorcy jest zawsze płatne w wysokości 80% wymiaru (100% – jeśli zwolnienie lekarskie dotyczy kobiety w ciąży).

Wypadek przy pracy

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy jest wypłacany przez ZUS z ubezpieczenia wypadkowego. Dlatego w tym przypadku istotne jest czy zleceniobiorca ubezpieczeniu wypadkowemu.

Zleceniobiorca, który jest zgłoszony obowiązkowo do wszystkich składek, ma prawo do zasiłku chorobowego w przypadku wypadku przy pracy. W tym przypadku okres wyczekiwania nie ma zastosowania.

Składka wypadkowa jest opłacana za zleceniobiorce zgłoszonego do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Z kolei za zleceniobiorca zgłoszony jedynie to obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma opłacanej składki wypadkowej. Jeśli chciałby, aby zleceniodawca ją za niego odprowadzał, to musi zawnioskować o dobrowolne opłacanie składek emerytalnej i rentowej. Wtedy zleceniodawca jest zmuszony do opłacania również składki wypadkowej.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest