Szkolenia BHP

Odbycie wstępnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy. Odbywa się ono na koszt pracodawcy i w czasie pracy. Należy pamiętać, że instruktaż przeprowadzony po godzinach pracy pracownika jest traktowany jako praca w godzinach nadliczbowych.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP. Zwolnieni z tego obowiązku są pracownicy, którzy podejmują pracę na tym samym stanowisku lu osoby, które zajmowali u danego  pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Treść szkolenia

Podczas szkolenia BHP pracownicy powinni zostać zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które są związane z wykonywanymi przez nich pracami.  Szkolenie składa się  z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Podczas szkolenia ogólnego pracownik powinien zostać zapoznany z regulaminem pracy oraz z przepisami BHP, znajdującymi się w kodeksie pracy, a także zostać przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy. Z kolei instruktaż stanowiskowy powinien się odbywać na stanowisku pracy. Pracownik powinien zostać zaznajomiony z metodami bezpiecznego wykonywania swojej pracy oraz ochroną przed zagrożeniami występującymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Po zakończonym szkoleniu pracownik powinien pisemnie potwierdzić swój udział w szkoleniu.

Powtarzalność szkoleń BHP

Aby odświeżyć wiedzę z zakresu BHP, na pracodawcy ciąży obowiązek powtarzania szkolenia BHP.

Obowiązkiem tym nie są objęci jedynie pracownicy biurowo-administracyjni, zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której ustalono nie wyższą, niż trzecią kategorię ryzyka. Zaliczamy do nich, między innymi, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalnosć finansową i ubezpieczeniową, czy edukację.

Pozostali pracodawcy mają obowiązek cyklicznie odświeżać wiedzę swoich pracowników z zakresu BHP. Częstotliwość organizowania szkoleń BHP zależy od zajmowanego stanowiska. Jednak niezależnie od tego, pierwsze okresowe szkolenie BHP powinno być powtórzone w ciągu pierwszego roku pracy.

Najrzadziej, bo raz na 6 lat szkolenie BHP powinni odnawiać osoby zatrudnione na stanowiskach biurowo-administracyjnych, zatrudnione u pracodawców dla których ustaloną wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Raz na 5 lat swoją wiedzę z tej dziedziny powinni odświeżać pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, a także inżynierowie, technicy, organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, które są szkodliwe dla ich zdrowia.

Co 3 lata w szkoleniach BHP powinni brać ponownie udział pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, a najczęściej, bo raz na rok, na okresowe szkolenie z dziedziny BHP powinny udać się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne dla ich zdrowia i istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku. 

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest