Tarcza 8.0 – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy 8.0. Którzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej pomocy? Jakie warunki należy spełnić?

W ramach tarczy 8.0 o dofinansowanie do wynagrodzeń może ubiegać się przedsiębiorca, który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (pola kempingowe), 79.11.A (działalność agentów turystycznych), 79.12.Z. (działalność agentów turystyki).

Kolejnym warunkiem jest wysokość przychodu. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania musi wykazać, że przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 roku.

Ponadto przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy na ostatni dzień trzeciego kwartału 2019 r. Wobec przedsiębiorcy nie może być również prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. Podmiot nie może też spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Wysokość dofinansowania

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 2000 zł miesięcznie. Jest ono przyznawane na jednego pracownika w przeliczeniu na pełen etat. W przypadku niepełnego etatu dofinansowanie jest proporcjonalne. Maksymalny okres otrzymania dofinansowania to trzy miesiące kalendarzowe, licząc od miesiąca złożenia wniosku. Środki są przyznawane w miesięcznych transzach.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że w okresie pobierania dofinansowania nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem. Niedotrzymanie tego warunku skutkować będzie cofnięciem wypłaty dofinansowania na konkretnego pracownika.

Dofinansowywanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy zostali zatrudnieni wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Nie dostaną go również przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, których pensja jest wyższa niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pomoc nie jest należna również za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy złożyć elektronicznie na formularzu na stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA.

Termin na jego złożenie mija 31 marca 2021 r.


Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-8-0-wsparcie-dla-wybranych-branz

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest