Wypłaty z ZFŚS a potrącenia komornicze

W okresie wakacyjnym, kiedy niektórzy pracodawcy wypłacają pracownikom świadczenia na tzw. „wczasy pod gruszą” z ZFŚS lub świadczenia urlopowe, pojawia się pytanie, czy podlegają one również potrąceniom komorniczym. Jeśli tak – to do jakiej wysokości? 

Przypomnijmy, że pracodawca w przypadku otrzymania z zajęciem komorniczym, jest zobowiązany do dokonywania potrąceń na jego konto. Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy, podstawą potrącenia jest wynagrodzenie netto pracownika (po odliczeniu składek ZUS, składki zdrowotnej, podatku oraz PPK). Potrąceniom podlegają, między innymi, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, a także sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Pracodawca dokonuje potrąceń z pensji pracownika z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń. Dla świadczeń alimentacyjnych granicą potrącenia jest 60% wysokości wynagrodzenia. W przypadku pozostałych, niealimentacyjnych tytułów wykonawczych, pracodawca może potrącić maksymalnie 50% pensji pracownika, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia (netto) ustalonego przez ustawodawcę na dany rok.

Wszystko zależy od tytułu egzekucyjnego

Co do zasady, podstawą prawną do dokonywania potrąceń są art. 881-888 Kodeksu postępowania cywilnego. Art. 881 § 2 brzmi:

„Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy”.

Analizując powyższy przepis, należy zwrócić uwagę, że podstawą zajęcia komorniczego jest przede wszystkim wynagrodzenie za pracę, a także pozostałe składniki wynagrodzenia, mające charakter świadczenia wypłacanego w związku z łączącym strony stosunkiem pracy (np. premie).

Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych nie mają charakteru wynagrodzenia za pracę. Świadczenia z ZFŚS, jak np. „wczasy pod gruszą” mają charakter socjalny. Ich wysokość nie zależy od jakości wykonywanej pracy, lecz od wysokości dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym pracownika. 

W związku z tym, w przypadku zajęcia komorniczego wynagrodzenia za pracę oraz innych należności z tytułu stosunku pracy świadczenie urlopowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega zajęciu. Pracownik otrzyma takie świadczenie w pełnej wysokości.

Potwierdził to Departament Prawa Pracy, działający przy Resorcie pracy, który 21 czerwca 2011 zajął stanowisko, że świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie mają charakteru wynagrodzenia za pracę. Są one świadczeniami o charakterze pozapłacowym, skierowanym na potrzeby socjalne pracowników lub innych osób.

Jeśli zajęcie komornicze, oprócz wynagrodzenia za pracę, odnosiłoby się również do „innych wierzytelności”, wówczas pracodawca musiałby dokonać potrącenia również ze świadczeń wypłacanych w ramach ZFŚS. Co, ważne pozostałe wierzytelności nie mogą korzystać z ochrony, którą zapewnia Kodeks pracy. W związku z tym świadczenia z ZFŚS jest potrącane w całości.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest