Za co można dostać dyscyplinarkę? Cz. I

Zwolnienie dyscyplinarne to inaczej wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę przez jednostronne oświadczenie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W jakich sytuacjach można się go spodziewać?

Pracodawca na rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym ma miesiąc od momentu, gdy dowiedział się o zaistniałej przyczynie, która może być uzasadnieniem rozwiązania umowy w tym trybie. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia musi być dokonane na piśmie, w którym powinno być zawarte pouczenie dotyczące 14-dniowego terminu odwołania od decyzji pracodawcy do właściwego sądu pracy, w przypadku gdy pracownik uważa, że jest ono niezasadne.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić w z winy pracownika lub z przyczyn, niewynikających z winy pracownika.

Według art. 52 par. 1 kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z winy pracownika bez wypowiedzenia  w trzech przypadkach

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Pierwsza przyczyna rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Jest ono związane z  niestarannym wykonywaniem swojej pracy, a także z nieprzestrzeganiem: ustalonego czasu pracy, regulaminu pracy oraz przepisów BHP. Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy pracownik świadomie nie dochował tajemnicy, która w przypadku ujawnienia mogłaby narazić pracodawcę na szkody oraz w sytuacji, gdy pracownik odmawia poddaniu się badaniom z dziedziny medycyny pracy.

Jeśli pracownik naruszył podstawowe obowiązki, pracodawca może najpierw zastosować, jako sygnał ostrzegawczy, kary porządkowe i kary pieniężne.

Utrata zaufania do pracownika

Innymi bardzo powszechnymi przyczynami rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym będą: nietrzeźwość w miejscu pracy, spóźnianie się do pracy, wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem, czy przywłaszczenie mienia pracodawcy.

W przypadku popełnienia przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, aby pracodawca mógł zakończyć współpracę z podwładnym  w trybie dyscyplinarnym, muszą zajść równocześnie trzy następujące warunki. Należy pamiętać, że sam fakt popełnienia przez pracownika przestępstwa nie jest wystarczającą przesłanką to dyscyplinarnego zwolnienia go z pracy. Oczywistym jest, że do popełnienia przestępstwa musi dojść w czasie trwania umowy o pracę. Ponad to przestępstwo powinno zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli pracownik popełniając przestępstwo wyrządził szkodę na rzecz pracodawcy jest to równoznaczne z kolejnym warunkiem, czyli uniemożliwieniem pracownikowi dalsze wykonywanie pracy na danym stanowisku, co jest związane z utratą zaufania do pracownika.

Brak możliwości wykonywania pracy

Trzecim przypadkiem, w którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenie jest utrata formalnych uprawnień, na podstawie których pracownik może wykonywać daną pracę, np. w przypadku zawodowych kierowców jest to prawo jazdy, a w przypadku pielęgniarek – utrata prawa do wykonywania zawodu.

W następnej części – rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest