Za co można dostać dyscyplinarkę? Cz. II

Kodeks pracy daje możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia nie tylko z powodu ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. Podstawą do tego może być również długa nieobecność pracownika, np. z powodu choroby.

Długa nieobecność pracownika może doprowadzić do kłopotliwej dezorganizacji pracy w przedsiębiorstwie. W związku z tym ustawodawca daje możliwość pracodawcom rozwiązania umowy o pracę z takim pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tego typu sytuacji nie zaliczamy do wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, lecz rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Staż pracy ma znaczenie

Długa absencja pracownika spowodowana chorobą może być przyczyną rozwiązania umowy o pracy bez wypowiedzenia. Mówi o tym art. 53 kodeksu pracy. Jednak możliwość rozwiązania umowy z takim pracownikiem jest ściśle uzależniona od stażu pracy zatrudnionego.

W przypadku osób, których staż pracy w firmie nie przekracza 6 miesięcy, już trzymiesięczna nieobecność daje możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem.

Sytuacja komplikuje się, gdy staż pracy pracownika przekracza 6 miesięcy. Aby rozwiązać umowę z takim pracownikiem należy pamiętać, że jego nieobecność musi trwać dłużej niż łączny okres niezdolności do pracy, a zarazem czas pobierania z tego tytułu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (łącznie nie może być to więcej niż 180 dni lub 270 dni, jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą) oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Przykład 1:

Pani Jolanta jest zatrudniona od 5.09.2015 r. 15 stycznia 2018 r. przedłożyła swojemu pracodawcy zwolnienie lekarskie. Niezdolność do pracy trwała aż do 15 lipca 2018 r., czyli łącznie 182 dni. Od 16 lipca ZUS przyznał Pani Jolancie świadczenie rehabilitacyjne na 10 miesięcy.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca pani Jolanty, w związku z jej długą absencją chorobową, ma możliwość rozwiązania z nią umowy o pracę. Może to zrobić dopiero po 3 miesiącach przebywania przez Panią Jolantę na świadczeniu rehabilitacyjnym, czyli w praktyce dopiero po 14 października 2018 r.

Okres musi być ciągły

Pracodawca musi pamiętać, że aby rozwiązać umowę w tym trybie z długo nieobecnym pracownikiem, powyżej podane okresy muszą być ciągłe. Jeśli pracownik stawi się do pracy, choćby na jeden dzień, i będzie legitymował się orzeczeniem lekarskim o zdolności do pracy, pracodawca straci możliwość wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia.

Jednak, jeśli pracownik stawi się do pracy, ale nie będzie zdolny do jej wykonywania, wówczas pracodawca może uznać, że okres niezdolności do pracy jest ciągły i może wypowiedzieć umowę w trybie art. 53.

Długa nieobecność niespowodowana chorobą

Pracodawca może także rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, niespowodowanej chorobą, trwającej ponad miesiąc. W tym wypadku staż pracy u danego pracodawcy nie ma znaczenia. Ustawodawca wyraźnie zaznacza, że pracodawca nie może rozwiązać umowy w tym trybie z pracownikiem, który jest nieobecny dłużej niż miesiąc z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i z tego tytułu pobiera zasiłek opiekuńczy lub przebywa w odosobnieniu z powodu choroby zakaźnej.

Ponadto kodeks pracy podpowiada, że pracodawca powinien, w miarę możliwości, ponownie zatrudnić uprzednio zwolnionego pracownika w trybie art. 53 kodeksu pracy, jeśli w okresie 6 miesięcy po ustaniu przyczyn wcześniej umożliwiających rozwiązanie umowy o pracy, zgłoszą gotowość do jej podjęcia.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest