Zanim decydujesz się na urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny jest zawieszeniem stosunku pracy. Pracodawca, udzielając takiego urlopu, ma obowiązek przywrócić pracownika do pracy po jego zakończeniu. Jednak w czasie jego trwania, pracownik traci prawo do wielu prawi i przywilejów pracowniczych.

Art. 174 §1 kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca udziela urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika. Ustawodawca nie wspomina nic na temat obligatoryjnej zgody pracodawcy na udzielenie urlopu bezpłatnego.  Jest jednak kilka sytuacji, w których ma on obowiązek udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego, np.: na okres ćwiczeń wojskowych lub okresowej, przygotowawczej służby wojskowej, w celu pełnienia funkcji z wyboru w związkach zawodowych, jednostkach samorządu terytorialnego lub parlamencie (dotyczy posłów i senatorów) itp. W takich przypadkach udzielenie bezpłatnego urlopu pracownikowi jest obowiązkiem pracodawcy, który wynika z odrębnych ustaw.

Należy pamiętać, że urlop bezpłatny jest okresem nieskładkowym i nie wlicza się ani do stażu pracy, ani do stażu urlopowego. Jednak udzielony w sytuacjach wyjątkowych, o których mowa wyżej, zaliczany jest jako okres składkowy.

Urlop bezpłatny a praca na rzecz innego pracodawcy

Art. 1741 kodeksu pracy mówi o sytuacji, w której pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy i innego pracodawcy. Pracownik musi wyrazić na to zgodę na piśmie, a pracodawcy muszą wspólnie określić okres, w którym praca będzie wykonywana. W tej sytuacji, okres urlopu bezpłatnego również wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jeśli urlop bezpłatny, o który wnioskuje pracownik ma trać dłużej niż 3 miesiące, pracodawca może wymagać od pracownika dopuszczalność odwołania go z niego wcześniej – np. w sytuacji, gdy firma wygra ważny przetarg i konieczność obecności i wzmożonej pracy całego zespołu jest konieczna.

Bardzo często zdarza się, że pracodawcy, w sytuacji, gdy ich pracownik przebywa na długim bezpłatnym urlopie, decydują się zatrudnić kogoś na zastępstwo. W związku z tym, może się okazać, że pracownik, chcący wrócić wcześniej z bezpłatnego urlopu, może nie mieć takiej możliwości.

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Należy pamiętać, że za osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Osoba, która idzie na urlop bezpłatny, traci ubezpieczenie zdrowotne już od pierwszego dnia urlopu, jednak jeszcze przez 30 dni ma prawo do uzyskania opieki zdrowotnej. Następnie może zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny lub ubezpieczyć się samodzielnie w oddziale NFZ, któremu podlega.

Za, za okres przebywania na bezpłatnym urlopie, nie przysługuje urlop wypoczynkowy i zostaje on pomniejszony o każdy miesiąc (1/12). Jednak tyczy się to głównie długich okresów urlopu bezpłatnego.

Pomimo, że urlop bezpłatny chroni przed zwolnieniem z pracy, w sytuacji, gdy zakład pracy ogłosi upadłość lub likwidację, osoba przebywająca na bezpłatnym urlopie może zostać zwolniona, o ile przebywa na bezpłatnym urlopie co najmniej 3 miesiące.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest