Co powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką?

Umowa o praktykę absolwencką jest szczególnym rodzajem umowy cywilnoprawnej. Pracodawca może ją zawrzeć z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i nie ma ukończonych 30 lat

Zasady świadczenia pracy w oparciu o umowę o praktykę absolwencką reguluje ustawa z 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich.

Istota umowy o praktykę absolwencką

Umowa powinna być zawarta na piśmie i musi określać rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na dłużej niż 3 miesiące.  Zgodnie z ustawą, wysokość miesięcznego wynagrodzenie za pracę nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Praktyka absolwencka może być też wykonywana nieodpłatnie, co należy wskazać w umowie. Jeśli praktyka jest odbywana nieodpłatnie, umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie. Natomiast, jeśli w umowie jest przewidziane wynagrodzenie, obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia.

W związku z tym, że umowa o praktykę absolwencką jest umową cywilnoprawną, pracodawca nie ma obowiązku prowadzić takiemu pracownikowi teczki osobowej, a także kierować go na badania z zakresu medycyny pracy.

Jak rozliczać?

Wypłacane wynagrodzenie z tytułu umowy o praktykę absolwencką należy traktować jako przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podmiot przyjmujący na praktykę, pełniąc rolę płatnika, ma obowiązek pobrać od takiego wynagrodzenia zaliczkę na podatek stosując najniższą skalę podatkowa, czyli 18%. Podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie absolwenta. W tym przypadku nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu, ani nie uwzględnia się kwoty zmniejszającej podatek. Pobraną zaliczkę na podatek należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia do miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym przychód został osiągnięty.

Podmiot przyjmujący na praktykę nie pobiera z wynagrodzenia absolwenta składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest