Zezwolenie na pracę we Wrocławiu

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę we Wrocławiu. Zezwolenie to potrzebne jest wszystkim osobom, które są cudzoziemcami. Wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Postępowanie to wszczynane jest w momencie złożenia pisemnego wniosku podmiotu powierzającego wykonywanie prac cudzoziemcowi.

Wniosek zezwolenia na pracę we Wrocławiu dotyczy podmiotu powierzającego wykonanie pracy przez cudzoziemca, czyli jednostki organizacyjnej (nawet jeśli nie posiada osobowości prawnej) oraz osób fizycznych, które na podstawie umowy powierzają wykonywanie prac osobom z zagranicy.

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemca we Wrocławiu

Typ A – wybierany jest wówczas, kiedy osoba z zagranicy będzie wykonywała pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego:

  • zakład,
  • oddział,
  • inna forma zorganizowanej działalności,
  • siedziba,
  • miejsce zamieszkania,

znajdują się na terytorium kraju.

Typ B – należy wybrać go, jeżeli cudzoziemiec będzie pracował w ramach pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, która:

  • wpisana jest do rejestru przedsiębiorców,
  • występuje w związku z prowadzeniem spraw spółek komandytowych/komandytowo-akcyjnych jako komplementariusz,
  • jest spółką kapitałową w organizacji,
  • występuje w związku z udzieleniem prokury przez okres, który przekracza całościowo 6 miesięcy w ciągu kolejnego roku.

Typ C – wybieramy go, kiedy cudzoziemiec decyduje się wykonywać pracę u pracodawcy z zagranicy, ale tym samym będzie delegowany do zakładu, podmiotu lub oddziału związanych z podmiotem zagranicznym na terytorium naszego kraju. Delegacja ta musi jednak trwać dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Typ D – o ten rodzaj pozwolenia o pracę na terenie Wrocławia ubiegamy się, jeśli cudzoziemiec będzie zatrudniony przez pracodawcę zagranicznego, ale nieposiadającego zakładu, oddziału oraz innej formy zorganizowanej działalności na terenie naszego kraju, ale jednak będzie delegowany tu w ramach realizacji usług o charakterze okazjonalnym i tymczasowym. Taką usługę nazywamy eksportową.

Typ E – wybieramy go, jeśli osoba z zagranicy RP wykonywać będzie pracę u pracodawcy zagranicznego, ale ten będzie delegować cudzoziemca na terytorium naszego kraju na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnego pół roku w innych celach, niż tych wymienionych w zezwoleniach typu B, C oraz D.

Stosowne pisma oraz wszelką dokumentację znajdziesz na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.